Đơn vị chiến thuật: Comrades in Arms

Hai nhà lãnh đạo đơn vị chiến thuật buộc phải gác lại những khác biệt của họ để giúp bắt một nhóm cướp.

Phim gợi ý